Informácie o spracovaní osobných údajov

UNIQA poisťovňa, a.s.

 

Spoločnosť UNIQA poisťovňa, a.s., so sídlom: Krasovského 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 00 653 501, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 843/B, ako prevádzkovateľ (ďalej len "Prevádzkovateľ" alebo "UNIQA"), si Vás týmto dovoľuje informovať o spôsobe a rozsahu spracúvania Vašich osobných údajov a zároveň Vás poučiť o právach, ktoré ako dotknutá osoba máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov spoločnosťou UNIQA.

 

Zodpovednou osobou, ktorú určila UNIQA a na ktorú sa môžete obracať so svojimi podnetmi, uplatňovanými právami a ďalšími požiadavkami je: Mgr. Karel Polák, e-mail: osobneudaje@uniqa.sk.

 

1. Rozsah spracúvania osobných údajov

 

UNIQA spracúva Vaše osobné údaje v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi, ktorých prehľad nájdete na tejto stránke.

Dotknutými osobami, ktorých osobné údaje UNIQA spracúva, môžu byť najmä klienti, potenciálni klienti (najmä poistníci a poistení, návštevníci webových stránok a používatelia iných komunikačných a obchodných kanálov spoločnosti UNIQA) a ich zástupcovia, ďalší účastníci poistných vzťahov (najmä poškodení, účastníci a svedkovia poistných udalostí, likvidátori, znalci a technické osoby), zamestnanci spoločnosti UNIQA, oprávnené tretie osoby a prípadne ďalšie osoby (ktorých osobné údaje UNIQA spracúva na základe oprávneného záujmu).

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste ich ako dotknutá osoba poskytli spoločnosti UNIQA v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so spoločnosťou UNIQA, alebo ktoré UNIQA získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. UNIQA získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, tretích osôb a z verejných databáz.

 

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

 

Medzi osobné údaje, ktoré o Vás UNIQA spracúva, patria základné a rozšírené identifikačné údaje dotknutej osoby slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu dotknutej osoby, informácie o bankovom spojení, identifikačné údaje dotknutej osoby na prístup do informačných systémov a komunikačných kanálov spoločnosti UNIQA, osobné údaje a identifikačné údaje nevyhnutné na dohodnutie a plnenie poistných produktov, korešpondencia a iná komunikácia s dotknutou osobou, osobitné kategórie osobných údajov (najmä informácie o zdravotnom stave a dynamický biometrický podpis), osobné údaje tretích osôb nevyhnutné na plnenie povinností spoločnosti UNIQA voči dotknutým osobám a takýmto tretím osobám, osobné údaje zamestnancov spoločnosti UNIQA a informácie obchodnej a marketingovej povahy. Podrobný prehľad osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania nájdete na tejto stránke.

Dynamický biometrický podpis je osobným údajom patriacim do osobitnej kategórie osobných údajov, ktorých spracúvanie je prípustné iba za podmienok vymedzených v článku 9 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie"). V prípade dynamického biometrického podpisu musí dotknutá osoba udeliť výslovný súhlas so spracúvaním týchto osobných údajov pre jeden alebo viacero stanovených účelov.

 

3. Účely a právne základy spracúvania osobných údajov

 

UNIQA spracúva Vaše osobné údaje len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie tohto stanoveného účelu.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zákonných povinností spoločnosti UNIQA, plnenie zmluvy a opatrenia pred uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou UNIQA a dotknutou osobou, ochrana práv a právom chránených záujmov spoločnosti UNIQA alebo tretích osôb, zvýšenie komfortu dotknutej osoby (napr. ponuky produktov, služieb a informácií v rámci priameho marketingu UNIQA, ako aj tretích osôb, prieskum spokojnosti), vedenie databázy užívateľov na prístup do informačných systémov MyUNIQA, vedenie databáz digitalizovaných dokumentov, poskytovanie informácií používateľom služby MeteoUNIQA, vedenie evidencií na účely uplatňovania právnych nárokov, vedenie evidencií súvisiacich s platbami poistného, sledovanie štatistických a ekonomických parametrov produktov a osôb podieľajúcich sa na dohadovaní poistných zmlúv, sledovanie prevádzkových parametrov činnosti spoločnosti UNIQA. Podrobný prehľad účelov a právnych základov (súhlas dotknutej osoby, plnenie zmluvy a predzmluvné opatrenia, plnenie zákonných povinností, oprávnený záujem spoločnosti UNIQA a tretích strán) na spracúvanie osobných údajov nájdete na tejto stránke.

 

4. Príjemcovia osobných údajov

 

Vaše osobné údaje spracúva priamo UNIQA alebo sprostredkovatelia v Slovenskej republike a v zahraničí, ktorí poskytujú dostatočné a vierohodné záruky o technických a organizačných opatreniach na zaistenie primeranej bezpečnosti osobných údajov, ktoré môžu byť spracúvané len v kyberneticky aj fyzicky dobre zabezpečených informačných systémoch.

Medzi oprávnených sprostredkovateľov a príjemcov Vašich osobných údajov patrí materská spoločnosť UNIQA v Rakúsku a ďalšie spoločnosti v rámci poisťovacej skupiny UNIQA, sprostredkovatelia poistenia a iné oprávnené osoby na základe právnych predpisov v oblasti poisťovníctva, poskytovatelia IT, komunikačných a súvisiacich služieb (napr. tlačové a poštové služby, dlhodobá fyzická archivácia, poskytovatelia služieb priameho marketingu), poskytovatelia asistenčných, poradenských a ďalších služieb, zaisťovatelia a medzinárodní poisťovatelia (UNIQA Re AG so sídlom vo Švajčiarsku, Everest Re Group, Ltd so sídlom v Spojených štátoch amerických, UNIQA International AG so sídlom v Lichtenštajnsku, AXA Corporate Solutions Assurance Switzerland so sídlom vo Francúzsku, AXA Corporate Solutions Niederlassung Switzerland so sídlom vo Švajčiarsku, AXA Corporate Solutions Assurance Hong Kong so sídlom v Hong Kongu a QBE Insurance Group Limited so sídlom v Austrálii). V zákonom stanovených prípadoch môžu byť osobné údaje sprístupňované aj v rámci výmeny informácií medzi poisťovňami, bankami, Slovenskou kanceláriou poisťovateľov a Slovenskou asociáciou poisťovní a tiež verejnoprávnym orgánom.

Podrobné informácie o subjektoch, s ktorými UNIQA spolupracuje a ktorým poskytuje niektoré osobné údaje nájdete na tejto stránke.

UNIQA nemá okrem prenosu osobných údajov materskej spoločnosti a zaisťovateľom a medzinárodným poisťovateľom v úmysle preniesť akékoľvek Vaše osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodnej organizácie. Ďalšie informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín nájdete na tejto stránke.

Vaše osobné údaje môžu byť za určitých podmienok poskytnuté štátnym orgánom (súdom, Polícii SR, notárom, orgánom finančnej správy atď., v rámci výkonu ich zákonných povinností) alebo ich UNIQA môže priamo poskytnúť iným subjektom v rozsahu stanovenom osobitným zákonom.

 

5. Doba uchovávania osobných údajov

 

UNIQA uchováva Vaše osobné údaje počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu. Na účel plnenia zmluvy uchováva UNIQA osobné údaje počas trvania poistenia a po zániku poistenia do uplynutia premlčacej doby na uplatnenie práv z poistnej zmluvy alebo po dobu nevyhnutnú, najmenej však päť rokov od skončenia zmluvného vzťahu s dotknutou osobou.

 

6. Práva dotknutej osoby

 

UNIQA spracúva osobné údaje so súhlasom dotknutej osoby s výnimkou prípadov, pri ktorých sa na základe príslušných právnych predpisov súhlas nevyžaduje. V prípade, ak UNIQA spracúva osobné údaje na základe súhlasu, má dotknutá osoba právo súhlas kedykoľvek a bez akýchkoľvek dodatočných nákladov odvolať. Odvolaním súhlasu však nie je dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov založená na tomto súhlase pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas je možné písomne zaslaním e-mailu alebo listu na kontaktnú adresu spoločnosti UNIQA, telefonicky alebo ústne na pobočke spoločnosti UNIQA.

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov v rámci ponuky a uzatvárania zmlúv v prípade niektorých zmluvných produktov spoločnosti UNIQA (napr. poistenie dopravných prostriedkov) môže dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu vrátane rozhodnutí o uzatvorení poistnej zmluvy alebo stanovení výšky poistného. O tomto postupe je vždy dotknutá osoba osobitne informovaná.

Ako dotknutá osoba máte právo získať od spoločnosti UNIQA potvrdenie, či spracúva osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú. Ak UNIQA spracúva Vaše osobné údaje, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a k ďalším informáciám.

UNIQA je povinná Vám na Vašu žiadosť poskytnúť kópiu spracúvaných osobných údajov.

Máte právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu opravila nepresné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov (ak sú osobné údaje spracúvané na účely oprávneného záujmu spoločnosti UNIQA alebo tretej strany vrátane súvisiaceho profilovania). Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na tieto účely, vrátane profilovania. Ak vznesiete námietku proti spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje už nebudú na tieto účely spracúvané.

Máte právo získať od spoločnosti UNIQA osobné údaje, ktoré ste jej poskytli a ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo, aby Vaše osobné údaje boli k inému prevádzkovateľovi prenesené priamo spoločnosťou UNIQA, ak je to technicky uskutočniteľné. Výkonom práva na prenosnosť osobných údajov uvedenom v predchádzajúcich odsekoch nie je dotknuté právo dotknutej osoby na vymazanie osobných údajov. Máte právo na to, aby UNIQA bez zbytočného odkladu vymazala osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak neexistuje žiadny iný právny základ spracúvania týchto údajov.

Zoznam prípadov, dôvodov a situácií umožňujúcich uplatnenie práv dotknutej osoby nájdete na tejto stránke.

V prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracúvaním osobných údajov sa môžete obrátiť na spoločnosť UNIQA, alebo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je na Slovensku Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, e-mail: info@pdp.gov.sk, www: https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

Podrobné informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete TU.

Online platba poistného

Zaplatiť
UNDEFINED: FOOTER_CARD